info@vanderkrukadvocaat.nl  0229547030

Psychiatrische patientenrecht

Naast de IBS, een crisismaatregel, bestaan er diverse rechterlijke machtigingen die door de rechter kunnen worden opgelegd. Deze maatregelen kunnen uitsluitend door de rechter worden opgelegd. De rechter kan echter uitsluitend een IBS dan wel andere machtigingen opleggen indien:

  • er sprake is van een geestesstoornis onderbouwd met een geneeskundige verklaring;
  • De stoornis veroorzaakt gevaar of haar/hem zelf dan wel anderen of voor gevaar van goederen;
  • er moet een causaal verband zijn tussen het gevaar criterium en de stoornis;
  • het gevaar niet door tussenkomst van personen of een instelling kan worden afgewend.

De IBS wordt opgelegd voor de maximale duur van 3 weken en de Voorlopige Machtiging voor maximaal 6 maanden. Cliënten kunnen in beide gevallen indien het naar het oordeel van de behandelaar beter gaat met voorwaardelijk ontslag.

Dit betekent dat de cliënt op basis van de gemaakte afspraken weer naar huis gaat.

Mocht de cliënt echter de afspraken gedurende de duur van de IBS/Voorlopige machtiging niet dan wel gedeeltelijk nakomen bestaat de mogelijkheid dat cliënt weer zonder tussenkomst van de rechter wordt opgenomen.

Voorwaardelijke Machtiging
De mogelijkheid bestaat dat er wel gronden zijn voor een BOPZ-maatregel doch cliënt op voorhand bereid is zich te houden aan de gestelde voorwaarden. Client onderhoudt contacten met de GGZ en neemt zijn medicatie in. Een voorwaardelijke machtiging duurt maximaal 6 maanden kan worden verlengd voor de duur van 1 jaar

Ik loop al langdurige BOPZ piket. Dit betekent dat ik na een melding cliënten direct na een opname bezoek in het psychiatrische ziekenhuis. Tijdens dit bezoek wordt cliënt uitgebreid op de hoogte gebracht van zijn rechtspositie en het verloop van de opname. Tijdens de zitting wordt in overleg met cliënt altijd het standpunt van cliënt aan de rechter voorgelegd. Tot slot wordt er altijd onderzocht of cliënt aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Immers het recht van vrijheid is het grootste goed dat men heeft en indien cliënten ten onrechte worden opgenomen is de overheid hiervoor aansprakelijk.