info@vanderkrukadvocaat.nl  0229547030

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling advocatenkantoor Van der Kruk te Wognum

September 2018

Artikel 1 BEGRIPSBEPALING

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

-klacht: iedere schriftelijke uiting van ontevredenheid van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening dan wel de hoogte van de nota, niet zijnde een klacht conform paragraaf 4 van de advocatenwet.

-klager cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.

-klachtenfuctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

 

Artikel 2 TOEPASSINGSBEREIK

1. Deze regeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Mr. N. van der Kruk en de cliënt.

2. Mr. N. van der Kruk draagt zorg voor de klachtenafhandeling conform de klachtenregeling

 

Artikel 3 DOELSTELLINGEN

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

-het registreren van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn af te   handelen.

-het vastleggen van een procedure om de oorzaak van de klachten van cliënten vast te leggen.

-het behouden en verbeteren van bestaande relaties door een goede klachtafhandeling.

-verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en

Klachtanalyse.

 

Artikel 4 INFORMATIE BIJ AANVANG DIENSTVERLENING

1.Deze kantoorklachtregeling is openbaar door publicatie op de website van mr. N. van der Kruk.

De algemene voorwaarden maken tevens melding van de klachtregeling.

2.Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland.

 

Artikel 5 INTERNE KLACHTENPROCEDURE

1.indien de cliënt melding maakt van een klacht bij het kantoor, zal de klacht in eerste instantie door mr. N. van der Kruk in behandeling worden genomen. Indien de klacht niet tot tevredenheid van de klager wordt opgelost, wordt deze doorgezonden aan en behandeld door mr. Gert Kaaij advocaat te Heerhugowaard en kantoorhoudende aan de  Deimoslaan 9 (1702 CK), telefoonnummer 072- 5711644, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2. de klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3.Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4.De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen de wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5.De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van de klacht.

 

Artikel 6 GEHEIMHOUDING EN KOSTELOZE AFHANDELING

1.De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2.De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 VERANTWOORDELIJKHEDEN

1.De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2.De klachtenfunctionaris houdt klager op de hoogte van de afhandeling van de klacht.

3.De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

 

Artikel 8 KLACHTREGISTRATIE

1.De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtenontwerp