info@vanderkrukadvocaat.nl  0229547030

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden advocatenkantoor Van der Kruk

 

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mr. N. van der Kruk

Mr. N. van der Kruk voert als advocaat in de vorm van een eenmanszaak een advocatenpraktijk te Wognum. Deze praktijk wordt uitgeoefend conform de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt gesteld. Mr N. van der Kruk staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag aan de Neuhuyskade 94. info@advocatenorde.nl tel 070-3353535

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Mr. N. van der Kruk aan hem of het kantoor verstrekken, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde aanvullende opdracht. Afwijkende of aanvullende voorwaardengelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging en instemming.  De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaard zich daarmee akkoord.

 

Overeenkomst tot opdracht

2.Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door Mr. N. van der Kruk. Afwijkende of aanvullende voorwaardengelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website die door Mr. N. Van Der Kruk wordt onderhouden.

3.Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te worden verstrekt aan en aanvaard door Mr. N. van der Kruk, indien schriftelijk door de advocaat bevestigt.

4.De werking van de artikelen 6.6 lid2, 7.404 en 7.404 lid 2 BW is uitgesloten. Dit geldt tevens wanneer de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaald persoon.

5.De advocaat zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te behalen doch garandeert niet dat dit resultaat zal worden bereikt. Er is dus sprake van een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis.

6.Mr. N. van der Kruk zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden uitsluitend laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen waaronder begrepen de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.De advocaat is steeds gerechtigd om de overeenkomst van opdracht, met onmiddellijke ingang dan wel tegen een aangezegde termijn te beëindigen. De advocaat zal het dossier zo nodig op eerste verzoek aan de opvolgende raadsman/vrouw overhandigen.

 

 

Honorarium en facturering

8.Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt het honorarium vermeerderd met de kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd eventueel vermeerderd met andere kosten zoals reiskosten

9. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief dat door Mr.N. van der Kruk van tijd tot tijd zal worden vastgesteld .Bij aanvang van de opdracht wordt een opgave gedaan van het geldende tarief. Jaarlijks met ingang van 1 januari zal het uurtarief worden verhoogd met het prijsindexcijfer geldende voor de advocatuur. Voor cliënt betaalde onkosten worden apart in rekening gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (kosten van telefoon, elektronische communicatie, kopieerkosten, documentvervaardiging) wordt een toeslag van 5% over het honorarium berekend.

10.De werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen van de datum van declaratie. Dit is een vervaltermijn. Bij gebreke van tijdige betaling is Mr. N. van der Kruk gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen en wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente van de 15e dag van de factuurdatum. Mr. N. van der Kruk is te allen tijde gerechtigd een voorschot te vragen voor de te verrichten werkzaamheden en deze met de einddeclaratie verrekenen. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort indien declaraties bij wijze van voorschot of anderszins niet zijn betaald.

11.Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever op diens verzoek een specificatie van de gewerkte uren Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal er tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever. Bij iedere specificatie ontvangt de opdrachtgever op diens verzoek een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 6 minuten.

 

Gefinancierde rechtsbijstand

12. In geval van definitieve gefinancierde rechtsbijstand is de cliënt het honorarium niet verschuldigd In dat geval wordt de Raad voor de Rechtsbijstand per verleende toevoeging een eigen bijdrage vastgesteld.

12a. Na indiening van de declaratie wordt door de Raad voor de Rechtsbijstand beoordeeld of de cliënt achteraf in staat is de kosten van rechtsbijstand zelf te betalen. Afhankelijk van het resultaat kunnen de in de zaken verstrekte toevoegingen met terugwerkende kracht worden ingetrokken. In dat geval wordt aan cliënt met terugwerkende honorarium in rekening gebracht conform artikel 8,9, en 10.

 

Derdengelden

13.Mr. N. van der Kruk is bevoegd tot verrekening van declaraties met geïncasseerde derdengelden die aan cliënt toekomen. Client wordt geacht met deze handelwijze uitdrukkelijk te hebben ingestemd. Gelden die Mr. N. van der Kruk ten behoeve van zijn cliënt onder zich houdt, worden geplaats op een bankrekening Van de Stichting beheer Derdengelden advocatenkantoor Van der Kruk. In verband met de kosten van beheer en administratie van de derdengelden wordt over de derdengelden geen rente dan wel een vergoeding anderszins voldaan.

 

Beroepsaansprakelijkheid

14.Mr. N. van der Kruk heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Allianz Nederland Schadeverzekering te Rotterdam (postbus 64, 3000 AB Rotterdam) onder polisnummer SN997414189 die voldoet aan de eisen die door de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan wordt gesteld.  Iedere aansprakelijkheid van Mr. N. van der Kruk is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat aanspraak maakt, vermeerderd met de eigen risico, zoals vermeld in de polivoorwaarden van de verzekering. Indien om wat voor reden dan ook er geen uitkering krachtens de voornoemde verzekering volgt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Mr. N. van der Kruk in rekening gebrachte honorarium, doch in ieder geval tot een bedrag van (5.000,–euro.}

15.Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Mr. N. van der Kruk in verband met de door Mr. N. van der Kruk verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van 12 maanden is verstreken na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met die rechten en bevoegdheden.

16.Mr. N. van der Kruk heeft twee vaste waarnemers, respectievelijk de heer mr. Evert J. Woud gevestigd te (1621 BE) Hoorn aan de Bierkade 15 voor zaken op het gebied van het strafrecht en mr. E. Hoorenman gevestigd te (1689 GK) Zwaag aan het Unjerpad 7 behandelt de zaken op het terrein van het psychiaterisch patientenrecht en wel in die gevallen van  en /of door de afwezigheid van mr. N. van der Kruk door ziekte, ongeval of vakanties.

 

Informatieverstrekking door cliënt

17.De cliënt dient alle gegevens en bescheiden, die de advocaat naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht op tijd en  de gewenste vorm ter beschikking te stellen Client staat garant voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. Op verzoek wordt aan cliënt na sluiting van het dossier de tot beschikking gestelde gegevens geretourneerd.

 

Bewaartermijn

18.De bewaartermijn van de door de advocaat gevormde dossier is vijf jaar te rekenen vanaf de datum dat de werkzaamheden worden beëindigd. Na ommekomst van voornoemde termijn worden de dossiers vernietigd.

 

Werkingssfeer algemene voorwaarden

19.Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Mr. N. van der Kruk, doch ook voor diens waarnemers en alle personen betrokken bij een opdracht op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

 

Klachtenregeling

20.De klachtenregeling van Mr. N. van der Kruk is van toepassing op alle werkzaamheden verricht door en opgedragen aan Mr. N. van der Kruk. De klachtenregeling is te vinden op de website van Mr. N. van der Kruk https//Advocatenkantoor Van der Kruk.nl

 

Geheimhouding

21.Mr. N. van der Kruk zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en geheimhouding te waarborgen. Mr. N. van der Kruk is de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening. Mr. N. van der Kruk verwerkt gegevens conform met zijn privacy beleid.

Client erkent dat elektronische communicatie, waaronder e-mail, niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, vertraagd doorgestuurd dan wel geinfecteerd door virussen. Ondanks het voorgaande verleent opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, waaronder begrepen internet en e-mailtoepassingen. Het gebruik hiervan is volledig voor risico van de opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Op grond van de geldende wet- en regelgeving is Mr. N. van der Kruk gehouden, waaronder de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wfft) verplicht de identiteit van de opdrachtgever en hun uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen. Onder omstandigheden is Mr. N. van der Kruk gehouden ongebruikelijke transacties in de zin de Wfft te melden aan de autoriteiten. De Wfft verbiedt Mr. N. van der Kruk aan haar clienten of anderen mee te delen dat hij een dergelijke mededeling heeft gedaan.

 

Nederlands recht van toepassing

22.Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Mr. N. van der Kruk is Nederlands recht van toepassing. Alle hieruit voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

 

Aanpassing algemene voorwaarden

23.Mr. N. van der Kruk kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaand bericht aanpassen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn toegankelijk op de website van Mr.N. van der Kruk

 

 

September 2018